השימוש באתר האינטרנט (להלן: "האתר") של עמותת גרעין אומץ 580442465  (להלן: "העמותה" או "האגודה" או "הארגון"), הנו בכפוף להוראות תנאי שימוש (להלן: "תנאי שימוש") אלו, בין המשתמש (להלן: "המשתמש") ובין העמותה.  העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים האמורים לעיל, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים מעודכנים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר העמותה. יש לקרוא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה ואישור לתנאי שימוש אלה. בהיעדר הסכמה לתנאי השימוש שיפורטו להלן, נא להימנע מכל שימוש באתר.

תוכן האתר עשוי לכלול, בין היתר, מידע מקצועי, פרסומים מקצועיים, מחקרים, מאמרים, כתבות, המלצות וכיוצ"ב. כל המידע המצוי בתכנים אלו הינו על דעת כותביהם ו/או מחבריהם ו/או עורכיהם בלבד ואין העמותה אחראית על נכונות ו/או מהימנות ו/או דיוק המידע ו/או תקפות המידע ו/או איכותו ו/או כל טעות שעלולה להיות בקשר עם התכנים ולכל פירוש או שימוש שיעשה בהם. העמותה וכל מי מטעמה, לא ישאו בכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד, מכל סוג שהוא, כתוצאה ו/או בעקבות השימוש באתר זה, לרבות בגין תוכן האתר, צורתו, טיבו, תועלתו, יתרונותיו נזקים (ככל שיהיו), מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך, לאישיותך ו/או למטרותיך. מובהר כי הגלישה באתר נעשית על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש, והמשתמש מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה מהעמותה שעשויה לנבוע מהשימוש באתר.

הקישורים (Links) מהאתר לאתרים אחרים, או למידע של צד ג' כלשהו, נועדו אך ורק להקל על המשתמש באתר ואין בכך כדי ללמד כי תוכן האתר האחר מהימן, מלא או עדכני. העמותה או מי מטעמה נושאים ו/או ישאו באחריות כלשהיא לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי הנובע או הנגרם למשתמש כתוצאה מהפניית המשתמש לאתרים אחרים כאמור לעיל או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע ו/או המוצע בהם . עורך דין רועי וולר, משרד עורכי דין וולר ושות', דרך העצמאות 15, חיפה 3133801www.weller-law-office.com , ww.linkedin.com/company/וולר-ושות-משרד-עורכי-דין https://www.facebook.com/wellerlawoffice , roee@weller-law-office.com

כל זכויות היוצרים והקניין באתר, לרבות (אך מבלי למעט) טקסטים, חומרים, ספרות מחקרית, תכנים, עיצובים, תוכנה, יישומי מחשב, קוד המחשב, גרפיקה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, רשימות, מאמרים, נתונים, כתבות, סרטוני וידאו, אודיו, עיצוב, טקסט, תסריט, מאגר נתונים, מידע, תמלילים, רעיונות, שמות, סמלילים, סמל, צלמית, סימנים, סימני מסחר, מפרטים וכל מידע אחר, מכל מין וסוג שהוא, המצוי באתר ו/או הקשור בו (להלן: "תוכן"), שייכים לעמותה בלבד ו/או למחזיק בזכויות לעשות בכל אלה שימוש במסגרת האתר ולא יעשה בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין, ללא אישור העמותה. אין באמור לעיל להטיל על העמותה אחריות כלשהי למידע שפורסם על ידי צד ג' כלשהו בניגוד לכללים המפורטים להלן ויש בו משום הפרת זכויות קניין רוחני כלשהן. כמו כן, אין באמור לעיל כדי להטיל על העמותה אחריות כלשהי למצגים שהוצגו בפניה על ידי צדדים ג' כלשהם כלשהם בנוגע לזכויותיהם הקנייניות במידע כלשהו המוצג באתר.

אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, בתוכן האתר ו/או בפרטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים וכיוצ”ב שמקורם באתר ו/או בתוכן האתר.

העמותה או מי מטעמה אינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו, שיינתנו כסדרם או בלא הפסקות ובלא טעויות, ו/או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, בעמותה או אצל מי מספקיה. העמותה או מי מטעמה אינם אחראים לכך שמערכות המחשב שלה, השרת באמצעותו מופעל האתר, יהיה נקי מווירוסים מחשב, רוגלות ו/או מכל תוכנה העלולה לפגוע בציוד המחשוב של המשתמש או של צד ג', ו/או במידע השמור בו.


ידוע לכותב כי כל חומר שפורסם באתר או נשלח על ידיו לעמותה הוא באחריותו הבלעדית של הכותב, וכי הכותב אחראי באופן בלעדי למידע וכי הוא פוטר בזאת את העמותה מכל אחריות שהיא בקשר למידע שיועבר על ידיו כאמור, ומוותר בזאת על כל טענה או תביעה כלפי העמותה בקשר עם המידע או עם השימוש בו. הכותב מתחייב כי כל חומר יהיה הולם ולא יפגע בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכות קניין רוחני. הכותב לא יעלה לאתר העמותה או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי או ינהג בכל דרך העלולה לגרום לנזקים לעמותה או לצדדים שלישיים כלשהם. הכותב מתחייב שלא לכלול באתר את התכנים הבאים: תכנים מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים המהווים פרסום של דבר תועבה, או כל תוכן אחר אשר מהווה הפרה של הוראת דין כלשהי; תכנים אשר מפרים זכויות הקניין הרוחני של צד ג'; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים המהווים פרסומת מסחרית או תכנים שאינם רלוונטיים למטרות האתר.

השימוש באתר יחשב כהסכמה מלאה ומודעת, למדיניות הפרטיות. המשתמש מסכים ו/או מביע את הסכמתו לאיסוף, לשימוש ולחשיפת המידע האישי שלו כמפורט להלן, ובכל הצהרה בדבר פרטיות כפי שתוצג מעת לעת. באם אינך מסכים למה מן האמור במדיניות פרטיות זו, נתונה הברירה בידיך שלא לעשות שימוש

העמותה אינה אוספת "מידע" או "מידע רגיש", כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: "מידע אישי"), אלא מלבד במידע הדרוש לצורך זיהוי המשתמש ומתן השירותים המבוקשים. העמותה תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, לצורך מתן השירותים, ולצורך תקשורת עם המשתמש, במידת הצורך. אין באמור לעיל כדי לאסור על העמותה להשתמש במידע באופן אגרגטיבי ו/או אנונימי.

העמותה אינה חולקת מידע אישי על המשתמש עם צד ג', אולם אין בכך כדי למנוע ממפעיל האתר לחלוק מידע אם תידרש לכך על פי דין. המשתמש מסכים לכך שמעת לעת העמותה עשויה להיעזר בשירותים של ספקי שירות חיצוניים, וייתכן ומידע אישי יועבר לרשות ספקים אלה. ספקי השירות החיצוניים יהיו מנועים מלהשתמש במידע האישי למטרות שאינן נתינת השירותים לעמותה כמפורט בתנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו, נהלי העמותה, ודיני מדינת ישראל.  

האתר משתמש ב”עוגיות"Cookies”) ) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר ולצרכי אבטחת מידע. אם המשתמש אינו רוצה לקבל  Cookiesבאפשרותו להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן, וכן למחוק את ה Cookiesממחשבו בכל עת.

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל בלבד.

תנאי השימוש אלה מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הן מתייחסות לשני המינים בצורה שווה. יובהר כי האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים, ולהיפך.